Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

yhteisöllisyys - toiminnallisuus - elämyksellisyys - osallisuus - dialogisuus 
SuomenHevoset hyvinvoinnin tuottajina

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa, joka sopii kaikenikäisille, erityistä tukea tarvitseville. Toiminnalla on havaittu olevan positiivinen vaikutus moniin varsinkin autisminkirjon tuomiin haasteisiin, käytöshäiriöihin, itsetuntoon, kommunikointitaitoihin, toiminnanohjauksen tai elämänhallinnan haasteisiin. Hevosten kanssa vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä sosiaaliset taidot kehittyvät tekemisen myötä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi olla myös ennaltaehkäisevä tai korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Tavoite on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea eri ikäisten ja elämänvaiheessa olevien ihmisten sosiaalista kasvua sekä hyvinvointia. 

Hevonen hyvinvoinnin tuottajana

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vuorovaikutuksellista toimintaa hevosen kanssa talliyhteisössä. Tavoitteena on sosiaalisen kasvun mahdollistaminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoiniin tukeminen. Toiminnan avulla saat apua mm. elämänhallinnan haasteisiin, mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen, jaksamiseen ja itsetunnon vahvistamiseen. Toiminta tarjoaa voimaantumista onnistumisia ja positiivisia kokemuksia. 
Sosiaalipedagogisella toiminnalla pyritään vaikuttamaan psykososiaalisen toimintakykyvyn tukemiseen ja lisäämiseen. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta auttaa erilaisissa elämäntilanteissa mm. keskittymisen, toiminnanohjauksen, sosiaalisten taitojen ja tilanteiden, tunnesäätelyn, käytöksen, itsetunnon, kaverisuhteiden ja vuorovaikutuksen harjaannuttamisessa.  Siihen kuuluu kaikki tallilla tehtävät toiminnot ja työt, esim. hevosen hoitaminen, ruokinta, tallirutiinit, taluttaminen, yhteistyö, vikellys, agility, ratsastus ja ajaminen.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta soveltuu

- Kaikenikäisille, tukea tarvitseville 
- Perhe- ja sosiaalityön, lastensuojelun avohuollon asiakkaille
- Elämänhallinnan ja jaksamisen kanssa kamppaileville
- Syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville
- Nepsy-asiakkaille ja autisminkirjon asiakkaille
- MT- ja työelämään kuntoutujille

omakohtaiset kokemukset

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu asiakkaan oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen. Yhdessä tekeminen, onnistuminen ja osallisuus tarjoavat omakohtaisia kokemuksia ja sitä kautta vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Samalla vahvistuu tunne omasta pärjäämisestä.

Hevostoiminta vahvistaa

Toiminnalla pyritään tukemaan asiakkaan sosiaalista kasvua ja kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Sosiaalipedagoginen toiminta voidaan integroida osaksi harrastustoimintaa, jossa on kuitenkin vahva tuki ja osaaminen lapsen kasvulle. Tarvittaessa järjestämme tukea myös vanhemmille kasvatuksellisiin haasteisiin Nepsy-valmennuksen muodossa.

Hevosten kanssa työskentely on nykyajan kiireissä tähän hetkeen pysäyttävää ja osallistujat saavat lisää voimavaroja ja jaksamista arjen koitoksiin. Hevosten avulla voimme käsitellä ja läpikäydä monenlaisia muualle elämään vaikuttavia asioita. Hevoselta saatu palaute on aitoa, ja ihminen on hyvin vastaanottavainen hevosen vaikutukselle. 

 

 

Hyvinvointi edellä

Hevosen hoitamisen avulla tulee näkyväksi myös se, mistä oma hyvinvointi muodostuu. Sosiaalipedagogisen toiminnan yhtenä keskipisteenä onkin hevosen hyvinvointi ja siitä huolehtiminen. Sen kautta konkretisoituu hyvinvoinnin perustapeet, kuten puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hyvinvointia lisäävät henkiset ja psyykkiset ominaisuudet tulevat myös esille tekemisen ,eläinten tarkkailun, kommunioinnin ja keskustelun myötä.

Tiivis talliyhteisö toiminnan keskiössä

Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset.  Talliyhteisö tarjoaa vahvan tuntemuksen yhteisöön kuulumisesta, tärkeää on myös oma tunne aidosta osallisuudesta. Yhteisössä tomiminen ja siihen kuuluminen ovat voimaannuttavia ja motivoivia kokemuksia. 

Yksilöllinen suunnitelma

Eläinavusteisista palveluista ja yrityksen toiminnasta vastaa Sanna Kallunki apunaan eläinavusteiseen toimintaan koulutetut avustajat. SPHT-nimikkeen myöntää Sosiaalipedagoginen hevostoimntayhdistys ry täydennyskoulutuksen käyneelle sopivan pohjakoulutuksen omaavalle henkilölle. Lisätietoja Sosiallipedagoginen hevostoimintayhdistys ry.

Vuorovaikutustaitoja aidoimmillaan

Hevonen on aina aito, se ei valehtele, teeskentele tai oleta mitään. Se elää tässä hetkessä ja reagoi asioihin senhetkisen tiedon varassa. Hevonen on taitava tunteiden tulkki ja peilaa vuorovaikutustilanteissa ihmisen tunteita ja ajatuksia. Saaliseläimenä sillä on herkkä kehonkieli, ja hevoset aistivat ihmisistä paljon asioita. Hevonen myös rentouttaa ja purkaa ihmisistä fyysisiä jännityksiä. 
Hevonen on sosiaalisesti lahjakas ja vuorovaikutuksessa aito ja rehellinen. Hevoset haluavat olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, siksipä hevosavusteinen työskentely on palkitsevaa ja opettavaista. Hevonen ei kuitenkaan tarjoa myönteisiä kokemuksia ilmaiseksi, vaan haastaa meidät tutustumaan itseemme, jota kautta itsetuntemus ja -luottamus kasvavat.

Kuvia hevostoiminnasta

Kuntouttavat karvakorvat

Nuo arvokkaat ystävämme arjen toiminnassa

Ronivaaran luonto- ja maalaispihapiiri ja toimintaympäristö on molemmille, sekä eläimille, että ihmisille viihtyisä ja toiminnallinen. Meille tärkeää on sekä hevosten että ihmisten hyvinvointi. Hevosemme ja muut eläimet ovat tyytyväisiä, turvallisia ja työhönsä koulutettuja. Olemme SRL:n hyväksymä hevosavusteisia palveluja tuottava talli. Vaikutamme osaltamme aktiivisesti myös hevosten hyvinvoinnista tietoisuuden lisäämiseen. Osallistumme aktiivisesti myös eläintenhyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja tiedottamiseen. 

Hevosemme ja koiramme ovat tyytyväisiä, turvallisia ja asiakastyöhön koulutettuja. Ronivaarassa työskentelee turvallinen joukko erilaisia ja erikokoisia karvakorvia, sekä tietenkin heidän 2 jalkaisia ystäviään.

Tärkeä talliyhteisö ja yhteisöllisyys

Eheyttävä talliympäristö koostuu sen jäsenistä

Tärkeässä osa hevostoimintaa on viihtyisä ja tiivis talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset. Kokemus yhteisöön kuulumisesta on voimaannuttava ja ehjäävä.

Hevosten ja eläinten läsnäolo vaikuttaa positiivitsesti henkilökohtaiseen kehitykseen, ja löydät itsestäsi uusia voimavaroja ja keinoja omien haasteiden kohtaamiseen. Tallihteisö on hyvä paikka henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. 

Yhteisömme on positiivinen ja salliva, voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Viihtyisä ympäristö on hyvä paikka harrastaa ja viettää aikaa. Toiminnan oleellinen osa on osallisuus ja hyvivoinnin tuottaminen eläimille ja muille ihmisille.

Kuinka päästä mukaan?

Monta tietä  osallistua eläinavusteiseen toimintaan

Eläinavusteista toimintaa, kuten hevostoimintaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa, koira-avusteista toimintaa sekä Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa monipuolisesti. Toiminta voidaan tehdä sekä yksilö, että ryhmätyöskentelynä. Toiminta voi olla myös yhdistelmä eri luonto- ja eläinavusteisista toimintatavoista sekä Nepsy-valmennuksesta asiakkaan ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiminnsta tehdään aina yksilöllinen suunnitelma. Kysy rohkeasti,  mikä tapa sopii parhaiten sinun tai teidän perheen tilanteeseen. 

Toimintaan voi tulla itsemaksavana tai maksusitoumuksella mm. sosiaali- tai terveydenhuollosta tai koulupuolelta. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, tai koet että siitä olisi hyötyä läheisellesi, voit kysyä Sannalta mahdollisuuksista maksusitoumukseen. Toiminta ei kuulu kela-korvaavuuden piiriin.